Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

RODO

Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych
 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence
 
 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/ Ucznia danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
    Socjoterapii w Krajence, ul. Szkola 15
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Misztal, email: bhp@onet.pl, tel. 691 707 120.
 3. Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,  Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy                               o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu :
v  rekrutacji uczniów do przedszkola lub szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
v  realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
v  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
v  w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą :
v  podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;
v  inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Gmina/Miasto. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska.                      W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
v  wyłącznie podmioty uprawnione do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.  Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych                      w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7.  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
Inspektor ochrony danych osobowych – Marcin Misztal, tel. 691707120, e-mail: bhp@onet.pl
 
Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe