Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Historia

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Organem prowadzącym ośrodek jest Powiat Złotowski.

Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu oraz zgodności działania z prawem oświatowym sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence została pani Hanna Olencka. To na niej spoczął obowiązek przygotowania bazy (adaptacji pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence) oraz rekrutacja pracowników do pracy w Ośrodku.

W okresie od dnia 01.08.2009 r. do dnia 31.01.2017 r. obowiązki dyrektora pełnił pan Jan Waberski.

Od dnia 01.09.2017 r. obowiązki dyrektora pełni pani Sabina Chwarścianek.

Obecnie obowiązki dyrektora pełni Pani Joanna Chodzińska

Działalność dydaktyczno – wychowawczą ośrodek rozpoczął 1 lutego 2008 r.

Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Placówka zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Na potrzeby remontów oraz innych niezbędnych działań organizacyjnych, wykorzystywane są okresy wolne od zajęć szkolnych, w trakcie urlopowania wychowanków.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wchodzą:

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA
    Obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno - wychowawczych realizują wychowankowie w wieku od 13. do ukończonego 18. roku życia. Po ukończeniu 18. roku życia wychowanek ma możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy wychowankiem a dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. Klasa szkolna na każdym etapie nauczania może liczyć do 16 uczniów.
     
  2. INTERNAT dla wychowanków. Podstawową formą organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza, która liczy 12 wychowanków.

W pierwszym roku istnienia Ośrodek zapewniał 36 miejsc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, każdego roku szkolnego placówka zwiększała liczbę miejsc dla dodatkowych 12 osób. Liczba miejsc w internacie wzrosła do 72.

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe