Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Historia

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Organem prowadzącym ośrodek jest Powiat Złotowski.

Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu oraz zgodności działania z prawem oświatowym sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence została pani Hanna Olencka. To na niej spoczął obowiązek przygotowania bazy (adaptacji pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence) oraz rekrutacja pracowników do pracy w Ośrodku.

W okresie od dnia 01.08.2009 r. do dnia 31.01.2017 r. obowiązki dyrektora pełnił pan Jan Waberski.

Od dnia 01.09.2017 r. obowiązki dyrektora pełni pani Sabina Chwarścianek.

Działalność dydaktyczno – wychowawczą ośrodek rozpoczął 1 lutego 2008 r.

Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Placówka zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Na potrzeby remontów oraz innych niezbędnych działań organizacyjnych, wykorzystywane są okresy wolne od zajęć szkolnych, w trakcie urlopowania wychowanków.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wchodzą:

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA
    Obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno - wychowawczych realizują wychowankowie w wieku od 13. do ukończonego 18. roku życia. Po ukończeniu 18. roku życia wychowanek ma możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy wychowankiem a dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. Klasa szkolna na każdym etapie nauczania może liczyć do 16 uczniów.
     
  2. INTERNAT dla wychowanków. Podstawową formą organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza, która liczy 12 wychowanków.

W pierwszym roku istnienia Ośrodek zapewniał 36 miejsc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, każdego roku szkolnego placówka zwiększała liczbę miejsc dla dodatkowych 12 osób. Liczba miejsc w internacie wzrosła do 72.

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe