Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Na wniosek rodzica / opiekuna prawnego

 1. Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence jest wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. Pozostałe dokumenty wymagane do przyjęcia do placówki:
  • ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
  • opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
  • dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • poświadczenie zameldowania
  • zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)
 3. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka.
 4. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej Starosta Złotowski, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), wystawia skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence
 5. O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) oraz zainteresowane instytucje informowani są na piśmie.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1
Podanie do Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence o przyjęcie do Gimnazjum
2
Podanie do Dyrektora Mlodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
3
Podanie do Starostwa Powiatowego w Złotowie o wydanie skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence

 

W przypadku przyjęcia Państwa syna/podopiecznego do naszego Ośrodka zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety dla rodzica/opiekuna. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pozwolą nam poznać lepiej sytuację dziecka i znacząco ułatwią nam pracę. Prosimy o pobranie powyższej ankiety, wypełnienie jej i dostarczenie do sekretariatu w dniu przyjęcia do Ośrodka.

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe