Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Zadania placówki

Do Ośrodka trafia młodzież, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej opieki psychoedukacyjnej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence przeznaczony jest dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować szkołach masowych, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Głównymi zadaniami Ośrodka są:

  • umożliwienie uczniom z zaburzeniami zachowania realizacji obowiązku szkolnego, między innymi poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych wychowanków,
  • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania,
  • przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi,
  • wspieranie wychowawczej funkcji rodziny,
  • organizowanie opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
  • pomoc w planowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań.

Placówka posiada program wychowawczy zawierający normy zachowań i kanon wartości moralnych akceptowanych przez wychowanków, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Realizowane programy: wychowawczy i profilaktyczny mają na celu pracę nad całością osobowości wychowanka z uwzględnieniem ukształtowania sfery psychiczno – duchowej i fizycznej.

Nauczyciele prowadząc zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizują programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wychowawcy pracują według zatwierdzonych planów opiekuńczo – wychowawczych. Realizują oni również zalecenia Zespołu Wychowawczego działającego w Ośrodku, dotyczące dostosowania metod i treści do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe