Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

REKRUTACJA

 1.  Wychowanki oraz wychowankowie przyjmowani są zgodnie z założeniami statutowymi ośrodka.
 2. Do ośrodka przyjmuje się młodzież, uczniów klas szkół podstawowych, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej (psychicznej i fizycznej), mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądu za czyny karalne oraz taką młodzież, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie sądowe.
 3. Ośrodek nie zapewnia innej niż doraźna - w oparciu o lokalną służbę zdrowia - pomocy medycznej ani farmakologicznej, w związku z tym nie przyjmuje osób wymagających systematycznej opieki lekarskiej, w tym psychiatrycznej lub systematycznej pomocy farmakologicznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wchodzi  SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV, V, VI VII i VIII. Do klas IV, V, VI, VII przyjmowane są również wychowanki.
Obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno - wychowawczych realizują wychowanki i wychowankowie w wieku od 10 do ukończonego 18 roku życia.
Po ukończeniu 18 roku życia wychowanek ma możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy wychowankiem a dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. Klasa szkolna na każdym etapie nauczania może liczyć do 16 uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy zajęcia dydaktyczne w ośmiu oddziałach:

 • dwie klasy ósme.
 • jedna klasa siódma
 • dwie klasy szóste
 • jedna klasa piąta
 • Jedna klasa czwarta

INTERNAT

Podstawową formą organizacyjną w INTERNACIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII jest grupa wychowawcza, która liczy 12 wychowanków. W roku szkolnym 2019/2020 placówka dysponuje 108 miejscami w internacie.

Budynek MOS

„Człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko co jest w stanie sobie wyobrazić i uwierzyć w to naprawdę, nie zapominając oczywiście o działaniu...”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence przyjmuje:

 • osoby z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbaną, tzw. „trudną młodzież”,
 • młodzież nadwrażliwą, nadpobudliwą, a także wycofaną i zahamowaną,
 • młodzież obciążoną różnymi przejawami fobii szkolnej, funkcjonującą wadliwie w zadaniach i relacjach społecznych, wyposażoną w sądy urazowe wynikające z urazowych kontaktów ze środowiskiem.
 • Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence jest:

 • wspieranie systemu wychowawczego szkół masowych poprzez pomoc młodzieży gimnazjalnej o szczególnych potrzebach społecznych w osiągnięciu sukcesu szkolnego na poziomie klas gimnazjalnych,
 • aktywizacja społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem i marginalizacją zgodnie ze standardami rozwiązywania tych problemów przyjętymi w krajach Unii Europejskiej.
 • Cel pobytu w ośrodku:

 • podczas pobytu w Ośrodku wychowankowie uczestniczą w socjoterapii i uzupełniają zaległości w nauce. Korzystają z kadry Ośrodka i wsparcia grupy przy dużej samodzielności i partnerskim podejmowaniu i realizacji kolejnych zadań,
 • efektem pobytu jest przygotowanie wychowanka do dalszej nauki w szkole masowej z minimalizacją problemów, które spowodowały skierowanie go do Ośrodka.
 • OSTATNIE WYDARZENIA

  post img
  czytaj więcej...
  post img
  czytaj więcej...
  post img
  czytaj więcej...
  Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe